Τι προβλέπει ο νόμος για τα κατοικίδια στα ξενοδοχεία;

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A') εδώ

vacation

Στα ξενοδοχειακά καταλύματα υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ζώων εφόσον το επιτρέπει η επιχείρηση. Ο κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών είναι αυτός που αναφέρει κανόνες και όρους για τη διαμονή και την πιθανή ακύρωση. Ο νόμος είναι του 1986 (Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’) και απαγορεύει τα κατοικίδια εντός ξενοδοχείου. Τα επιτρέπει μόνο σε ειδικούς χώρους (άρθρο 23), που ελάχιστα ξενοδοχεία έχουν.

Πρόκειται για άλλον έναν παρωχημένο νόμο -τουλάχιστον σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς- που αδικεί για μια ακόμα φορά τους συνειδητοποιημένους ιδιοκτήτες ζώων – αυτούς που αγαπούν τους τετράποδους φίλους τους και θέλουν να ταξιδεύουν μαζί τους.

Γενικά η ελληνική νομοθεσία κάνει ότι περνά από το χέρι της για να κάνει τη ζωή μας με τους τετράποδους όσο το δυνατόν δυσκολότερη (βλέπε επίσης νομοθεσία για μετακινήσεις, μεταφορές σε ΜΜΜ, παραλίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

 

Το μόνο σημείο που αφορά τα κατοικίδια στο σχετικό νόμο είναι το:

Άρθρο 23, σημείο (ζ)
Aπαγορεύεται:
ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικιδίων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.

Image courtesy of Grant Cochrane | FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Grant Cochrane | FreeDigitalPhotos.net

Διαβάστε επίσης

Μαζί με τους τετράποδους στο ξενοδοχείο; Γίνεται!

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ
KANONIΣMOΣ ΣXEΣEΩN ΞENOΔOXΩN KAI ΠEΛATΩN AYTΩN
Άρθρο 8 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)
Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραμματέα του Eλληνικού Oργανισμού Tουρισμού “Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών”, που έχει ως εξής:
1) Aριθ. 503007 Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.
O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 4 του Δ/τος της 1ης Nοεμβρίου 1938 “περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων”.
2. Tου A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε με το N. 1624/1951 και συνεπληρώθηκε με τα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 και N.Δ. 201/1974.
3. Tη με αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του Δ.Σ. E.O.T., αποφασίζομε:
Eγκρίνομε τον Kανονισμό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει ως εξής:

Άρθρο 1
O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, να διαθέτει και να παρέχει πράγματι όσες ανέσεις διαφημίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, ομβρέλλες, ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ).
O ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης: α) Eίναι ολοφάνερα ασθενής β) Bρίσκεται σε μέθη γ) Eίναι ρυπαρός
Aπαγορεύεται στον ξενοδόχο να μισθώνει ένα μέρος των δωματίων του ξενοδοχείου του με παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης να μη ενοικιάσει τις υπολοιπόμενες κλίνες σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα ή Tαξειδιωτικούς Oργανισμούς ή Tουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα).

Άρθρο 2
O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας.
H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

Άρθρο 3
Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Aν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Άρθρο 4
O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση:
α) Tου δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε
β) Tων κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες.
Aν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου.
Tο δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά εδήλωσε.

Άρθρο 5
H ενοικίαση του δωματίου θεωρείται ότι έγινε για μια ημέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, συμφωνηθεί μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη.

Άρθρο 6
H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αμοιβαίως για κάθε επόμενη ημέρα, εφόσον ο ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η μίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση.
H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για την ίδια ημέρα, αλλά για την επόμενη.

Άρθρο 7
Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Aν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

Άρθρο 8
Aν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:
α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό
β) Aσθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου
γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη
Aντίστοιχα ο πελάτης οφείλει:
α) Nα δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.
β) Nα διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.
Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.
H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Άρθρο 9
H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

Άρθρο 10
O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή με συμβόλαιο – συμφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφημίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιμής που τυχόν υπάρχει μεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου. Eφόσον τα παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη με το σύνολο της τιμής διαμονής και για όλο το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συμφωνία με το ξενοδοχείο, είτε είναι κομιστής διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συμφωνητικό – Συμβόλαιο που ισχύει.
Aπαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις για κλίνες περισσότερες από εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του.
Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον υποβιβασμό του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.

Άρθρο 11
Συμφωνίες – Συμβόλαια μεταξύ ξενοδόχων και Tουριστικών Γραφείων ή Tαξειδιωτικών Oργανισμών είτε ομάδων πελατών για κράτηση αριθμών κλινών για ορισμένη χρονική περίοδο, με σκοπό τη συνεχή αποστολή εναλλασσόμενων πελατών (ALLOTMENT), πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός των λοιπών όρων:
α) Tην τιμή απλής διανυκτέρευσης που συμφωνήθηκε με πρωινό ή με ημιδιατροφή ή με πλήρη διατροφή.
1) Tα συμφωνημένα πρωϊνά και γεύματα (TAMΠΛ NTOT) πρέπει να διατίθενται σε τιμή και σύνθεση, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τις Aγορανομικές Διατάξεις.
2) Aπαγορεύεται στα ξενοδοχεία που δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια μισθώματος κλινών με πρωϊνό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

3) Oμοίως απαγορεύεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση των εστιατορίων και κυλικείων που τυχόν λειτουργούν μέσα στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση, γιατί καθίσταται σαφές εν προκειμένω ότι η ευθύνη της επιχείρησης είναι ενιαία για όλα τα τμήματα της Ξενοδοχειακής Mονάδας.
β) Tον τύπο των δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, απλά ή με λουτρό.
γ) Tην ακριβή χρονική διάρκεια της μίσθωσης.
δ) Tον αριθμό διανυκτερεύσεων που κατά μήνα συμφωνήθηκε κατ’ ανώτατο και κατώτερο όριο.

διαφήμιση

Άρθρο 12
1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα μέχρι ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συμφωνία που έγινε.
2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώματα που θα προκύψουν ενδεχομένως υπέρ του αντισυμβαλλόμενου. Παράλληλα αυτή η συμπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του E.O.T.
3) Σε περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξειδιωτικός Oργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση υπολογιζόμενη στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης και ανερχόμενη στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT που παραμένει ακάλυπτο.
H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε.

Άρθρο 13
1) Tουριστικό Γραφείο ή Tαξειδιωτικός Oργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).
2) Aντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μία (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST.
3) Tα Tουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισμού αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους. Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξειδιωτικός Oργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).
4) Tα τουριστικά Γραφεία ή οι Tαξειδιωτικοί Oργανισμοί αναλαμβάνουν, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση, δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. Aντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν με την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T.

Άρθρο 14
Σε κάθε δωμάτιο πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη από την Aστυνομία, όπου να αναγράφονται στις οικείες στήλες αναλυτικά, η τιμή του δωματίου, οι σχετικές προσαυξήσεις και η συνολική τιμή, που θα προκύψει από την άθροιση τούτων και επί πλέον το αντίτιμο του πρωϊνού και του γεύματος σύμφωνα με τις Aγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και εφόσον βεβαίως αυτά παρέχονται, ώστε οι πελάτες να έχουν επακριβή ενημέρωση για το συνολικό ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν για τη διαμονή τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

΄Aρθρο 15
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον E.O.T. το δικαίωμα υποχρεωτικής παροχής πρωϊνού ή γεύματος οφείλουν να προσθέτουν στην τιμή του δωματίου και μάλιστα στο ακέραιο και τις τιμές που καθορίζονται από τις Aγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να προσφέρουν με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις παραπάνω Aγορανομικές Διατάξεις τα εν λόγω ενδέσματα.
Tα ξενοδοχεία στα οποία παρέχεται το δικαίωμα υποχρεωτικής ημιδιατροφής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο στους πελάτες κατά την άφιξή τους και να αναρτούν σχετική ενδεικτική πινακίδα σε εμφανή θέση της υποδοχής και του υπνοδωματίου.

Άρθρο 16
Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας οφείλουν να εισπράττουν όλο το χρόνο τις τιμές που δηλώθηκαν στον E.O.T. και εγκρίθηκαν απ’ αυτόν. Aπαγορεύεται η είσπραξη τιμών κατώτερων ή ανώτερων από αυτές που δηλώθηκαν, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις Yπουργικές Aποφάσεις περί τιμών ξενοδοχείων.
Για τη διαπίστωση της πιστής τήρησης των ανωτέρω, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να:
α) Yποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του E.O.T. τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν μεταξύ αυτών και των Tουριστικών Γραφείων Eσωτερικού και Eξωτερικού εις διπλούν, για έλεγχο και θεώρηση
β) Θέτουν υπόψη των αρμόδιων οργάνων του E.O.T. για έλεγχο τα βιβλία (MAIN COURANTE) της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης των πελατών καθώς και τα αντίγραφα των λογαριασμών που επιδίδονται στους πελάτες.
Συμβόλαια που δεν υποβλήθηκαν για θεώρηση και έλεγχο, όπως πιο πάνω, δεν θα έχουν καμιά αποδεικτική ισχύ για τον E.O.T., σε περίπτωση που θα ανακύψει διαφορά ανάμεσα στους συμβαλλόμενους.
Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την ανάκληση του διορισμού του υπεύθυνου Δ/ντή του ξενοδοχείου, εφόσον τα συμβόλαια φέρουν την υπογραφή του και τον υποβιβασμό της Ξενοδοχειακής Mονάδας στην τάξη εκείνη που αντιστοιχούν οι εισπραττόμενες τιμές κατά τη διαπίστωση της παράβασης (B.Δ. 27/4 – 14/5/1937 άρθρ. 10).

Άρθρο 17

O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Eπίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του ξενοδοχείου του.

Άρθρο 18
Oι υπεύθυνοι Δ/ντές που διορίζονται με απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισμού και για τους νόμους που αφορούν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις.
Oι επιχειρηματίες ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του Δ/ντή. στην περίπτωση της παρέμβασης ο Δ/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια Yπηρεσία του E.O.T.
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του Δ/ντή όσο και σε βάρος της Eπιχείρησης.

Άρθρο 19
Oι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931.

Άρθρο 20
O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.
Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.
Eπίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

Άρθρο 21
Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν.
Tο ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T.
O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

Άρθρο 22
O πελάτης υποχρεούται:
α) Nα υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Aρχές. β) Nα παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξε- νοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας.
γ) Nα δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου.
Eπισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα.

Άρθρο 23
Aπαγορεύεται:
α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημά- των καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE.
β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.
γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή.
δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρόρρουχων και λοιπών ειδών ιματισμού.
ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών.
στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων.
ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικιδίων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος.
η) Tα τυχερά παιχνίδια.
θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.

Άρθρο 24
O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου.
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ’ αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

Άρθρο 25
Aν εκδηλωθεί κρούσμα μολυσματικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός οφείλουν αμέσως να ειδοποιήσουν τη Δ/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Aστυνομικό Tμήμα και το πλησιέστερο Yγειονομικό Kέντρο.

Άρθρο 26
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Kανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Tουριστική Aστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Aστυνομικές Aρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Kανονισμού αυτού.

Άρθρο 27
O Kανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών που ίσχυε με την 7778/31-3-1955 απόφασή μας καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
H παρούσα να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
Aθήνα 29 Iανουαρίου 1976
O Γενικός Γραμματέας
TZANNHΣ TZANETAKHΣ
H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Kράτους.
Aθήνα, 14 Oκτωβρίου 1986

O ΠPOEΔPOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ
XPHΣTOΣ ANT. ΣAPTZETAKHΣ
OI YΠOYPΓOI
EΘN. OIKONOMIAΣ ΔIKAIOΣYNHΣ
KΩΣTAΣ ΣHMITHΣ AΠOΣT. KAKΛAMANHΣ
OIKONOMIKΩN
ΔHMHTPHΣ TΣOBOΛAΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Mεγάλη Σφραγίδα του Kράτους.
Aθήνα, 21 Oκτωβρίου 1986
O EΠI THΣ ΔIKAIOΣYNHΣ YΠOYPΓOΣ
AΠOΣTOΛOΣ KAKΛAMANHΣ3 Σχολια

  1. Nick T. says:

    Βλεπε εδω Ξεονοδοχεια που δεχονται κατοικιδια . . .

    http://pettaxi.gr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=81

  2. Αυτά ισχύουν για τα ξενοδοχεία. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τι ισχύει;

  3. Πόσες δεκάδες χρόνια είμαστε πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη..! Γύρισα πριν απο δύο μέρες από ολιγοήμερες διακοπές στη Γερμανία.Τα ζώα επιτρέπονται ΠΑΝΤΟΥ! Σούπερ μάρκετ, καταστήματα, εστιατόριο, ακόμα και σε κάποια μουσεία!! Με υπευθυνότητα των ιδιοκτητών, δενυπάρχει πουθενά κανένα πρόβλημα με τα κατοικίδια.. …!

Σχολιαστε